11.08.2017
Informujemy, iż 14.08.2017 r. (poniedziałek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

03.08.2017
W związku z zakończeniem procesu oceny biznes planów uczestników (UP) III grupy naboru zamieszczamy listę rankingową.

W wyniku oceny przyznano 15 dotacji na uruchomienie działalności.

Dotację otrzymały wnioski UP nr 36/2017, 37/2017, 38/2017, 39/2017, 40/2017, 42/2017, 43/2017, 44/2017, 45/2017, 48/2017, 50/2017, 51/2017, 52/2017, 54/2017, 55/2017.

Serdecznie gratulujemy!

Do pobrania: Wyniki oceny biznes planów – III grupa

13.07.2017
Zapraszamy Uczestników III tury naboru do składania "Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości(…)" oraz "Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego(…)". Wnioski można składać w terminie od 18 lipca 2017 r. do 25 lipca 2017 r.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. W przypadku wysłania Wniosków drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Projektu
Kompass Consulting Buczkowski Maciej
ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, IV piętro
biuro czynne od pn. do pt., od godz. 8.00 do godz. 16.00

Przypominamy, że komplet dokumentów dot. ubiegania się o środki finansowe powinien zawierać:
1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu - należy złożyć 2 egzemplarze
2. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego/Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności (Zaświadczenie zostanie Państwu przekazane po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego)
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) - należy złożyć 1 egzemplarz
4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Komplet dokumentów dot. ubiegania się o wsparcie pomostowe powinien zawierać:
1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - należy złożyć 2 egzemplarze
2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - należy złożyć 2 egzemplarze
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) należy złożyć 1 egzemplarz
4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletu dokumentów m.in. pod kątem złożenia podpisów we wszystkich wymaganych miejscach, wypełnienia wszystkich pól, posiadania przez ww. dokumenty wszystkich stron.

26.06.2017
Uprzejmie informujemy, iż indywidualne doradztwo biznesowe dla Uczestników III tury naboru odbywać się będzie w miesiącach czerwiec-lipiec 2017 r. Terminy spotkań ustalane będą indywidualnie z każdym z Uczestników. Miejsce realizacji spotkań: ul. Krupnicza 2-4, 52-416 Wrocław, IV piętro.

20.06.2017
W związku z zakończeniem procesu oceny biznes planów w ramach procedury odwoławczej dla uczestników (UP) II grupy naboru zamieszczamy listę rankingową.

W wyniku powtórnej oceny przyznano 3 dotacje na uruchomienie działalności.

Dotację otrzymały wnioski UP nr 24/2016, 29/2017, 31/2017

Do pobrania: Wyniki oceny biznes planów – II grupa

20.06.2017
W związku z zakończeniem procesu oceny biznes planów uczestników w ramach procedury odwoławczej (UP) I grupy naboru zamieszczamy listę rankingową.

W wyniku oceny przyznano 7 dotacji na uruchomienie działalności.

Dotację otrzymały wnioski UP nr 6/2016, 13/2016, 21/2016, 19/2016, 15/2016, 17/2016, 11/2016.

Wniosek UP nr 1/2016 nie otrzymał wymaganej liczby punktów – min 60% w pkt "Realność projektowanych produktów/usług i możliwości ich realizacji" i w pkt dot. oceny efektywności kosztowej – oraz minimalnej liczby punktów dla procedury odwoławczej tj. nie uzyskał liczby punktów co najmniej równej ostatniemu wnioskowi z podstawowej listy rankingowej (75,5 pkt).

Wnioski UP nr 22/2016 nie otrzymały wymaganej liczby punktów – min 60% w pkt "Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów" oraz w pkt "Realność zaplanowanego przedsięwzięcia wobec barier wejścia na rynek oraz konkurencji na rynku" i w pkt "Posiadane zasoby" - oraz minimalnej liczby punktów dla procedury odwoławczej tj. ni uzyskał liczby punktów co najmniej równej ostatniemu wnioskowi z podstawowej listy rankingowej (75,5 pkt).

Do pobrania: Wyniki oceny biznes planów – I grupa

14.06.2017
Informujemy, iż 16.06.2017r. (piątek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

14.06.2017
Poniżej zamieszczamy informację o szkoleniu "ABC przedsiębiorczości i tworzenie biznesplanu", które odbędzie się w dniach 19-23.06.2017 r. w Fabryce Sensu (adres: ul. Benedykta Polaka 21/3, Wrocław) dla uczestników, którzy zostali wybrani w ramach III tury naboru.

Pobierz harmonogram szkolenia

07.06.2017
Szanowni Państwo, ogłaszamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu "Czas na własny biznes – program wspierania przedsiębiorczości" w ramach III naboru. Serdecznie gratulujemy!

Pobierz listę

30.05.2017
W związku z zakończeniem procesu oceny biznes planów uczestników (UP) II grupy naboru zamieszczamy listę rankingową.

W wyniku oceny przyznano 6 dotacji na uruchomienie działalności.

Dotację otrzymały wnioski UP nr 30/2017, 28/2017, 27/2017, 32/2017, 35/2017, 25/2016.

Wnioski UP nr 31/2017 i 29/2017 nie otrzymały dofinasowania z powodu wyczerpania puli środków przeznaczonych na dotację w ramach listy podstawowej (zgodnie z §5 pkt. 6 "Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości").

Wniosek UP nr 24/2016 nie otrzymały wymaganej liczby punktów – min. 60% w pkt "Posiadane zasoby" oraz pkt "Uzasadnienie wydatków".

Pobierz wyniki

30.05.2017
W związku z zakończeniem procesu oceny biznes planów uczestników (UP) I grupy naboru zamieszczamy listę rankingową.

W wyniku oceny przyznano 7 dotacji na uruchomienie działalności.

Dotację otrzymały wnioski UP nr 18/2016, 7/2016, 16/2016, 8/2016, 10/2016, 3/2016, 5/2016.

Wnioski UP nr 15/2016 nie otrzymały wymaganej liczby punktów – min 60% w pkt "Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów" oraz w pkt "Realność zaplanowanego przedsięwzięcia wobec barier wejścia na rynek oraz konkurencji na rynku".

Wnioski UP nr 13/2016 nie otrzymały wymaganej liczby punktów – min 60% w pkt "Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów" oraz w pkt "Posiadane zasoby".

Wnioski UP nr 19/2016 nie otrzymały wymaganej liczby punktów – min 60% w pkt "Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów" oraz w pkt "Realność zaplanowanego przedsięwzięcia wobec barier wejścia na rynek oraz konkurencji na rynku".

Wnioski UP nr 17/2016 nie otrzymały wymaganej liczby punktów – min 60% w pkt "Realność projektowanych produktów/usług i możliwości ich realizacji" oraz w pkt "Posiadane zasoby".

Wnioski UP nr 11/2016 nie otrzymały wymaganej liczby punktów – min 60% w pkt "Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów" oraz w pkt "Realność zaplanowanego przedsięwzięcia wobec barier wejścia na rynek oraz konkurencji na rynku".

Wnioski UP nr 21/2016, 6/2016, 1/2016, 22/2016 – nie otrzymały wymaganej liczby punktów ogółem.

Pobierz wyniki

30.05.2017
Poniżej publikujemy wyniki oceny merytorycznej kandydatów aplikujących do projektu.
Pobierz listę

26.05.2017
Poniżej publikujemy wyniki Komisji Oceny Formalnej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów aplikujących do projektu.
Pobierz listę

15.05.2017
Uwaga! Jeszcze tylko do 19 maja trwa rekrutacja do ostatniej TURY NABORU w ramach projektu. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, IV piętro), pocztą tradycyjną i drogą elektroniczną (zakładka Rekrutacja).

08.05.2017
Informujemy, że nabór do III TURY NABORU zostaje przedłużony do 12 maja 2017, do godz.16:00. Zapraszamy do składania dokumnetów osobiście w biurze projektu (ul. Krupnicza 2-4, IV piętro, 50-075 Wrocław), za pomocą poczty tradycyjnej i drogą elektroniczną (zakładka Rekrutacja).

28.04.2017
Uwaga! Informujemy, że rekrutacja do III TURY NABORU w ramach projektu trwa do dnia 5 maja 2017r. (piątek) do godz. 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, IV piętro), pocztą tradycyjną i drogą elektroniczną (zakładka Rekrutacja).

Serdecznie zapraszamy!

24.04.2017
Informujemy, iż w 02.05.2017r. (wtorek) Biuro Projektu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

21.04.2017
Uwaga! Informujemy, że rekrutacja do III TURY NABORU w ramach projektu trwa do dnia 28 kwietnia 2017r. (piątek) do godz. 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, IV piętro), pocztą tradycyjną i drogą elektroniczną (zakładka Rekrutacja).

Serdecznie zapraszamy!

21.04.2017
Zapraszamy Uczestników I i II tury naboru do składania "Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości(…)" oraz "Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego(…)". Wnioski można składać w terminie od dnia 28 kwietnia 2017r. do dnia 09 maja 2017r.

Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. W przypadku wysłania Wniosków drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą podlegały ocenie i nie będą zwracane.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Projektu
Kompass Consulting Buczkowski Maciej
ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, IV piętro
biuro czynne od pn. do pt., od godz. 8.00 do godz. 16.00

Przypominamy, że komplet dokumentów dotyczący ubiegania się o środki finansowe powinien zawierać:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu
  2. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego/Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności (Zaświadczenie zostanie Państwu przekazane po zakończeniu etapu szkoleniowo-doradczego)
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach. Komplet dokumentów dot. ubiegania się o wsparcie pomostowe powinien zawierać:
  1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
  2. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem załącznika nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie).
  4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletu dokumentów m.in. pod kątem złożenia podpisów we wszystkich wymaganych miejscach, wypełnienia wszystkich pól, posiadania przez ww. dokumenty wszystkich stron.

UWAGA:
Uczestnicy Projektu swoje działalności gospodarcze będą mogli rejestrować dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych. Ocena złożonych Wniosków będzie dokonana w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych licząc od dnia zakończenia składania Wniosków.

14.04.2017
Szanowni Państwo,
To już ostatnia szansa, aby zgłosić się do udziału w projekcie "CZAS NA WŁASNY BIZNES – program wspierania przedsiębiorczości osób od 30 r.ż., bez zatrudnienia, w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia i najniższym wskaźniku przedsiębiorczości w województwie dolnośląskim".

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do dnia 21 kwietnia 2017r. (piątek) do godz. 16:00. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w zakładce Dokumenty.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

14.04.2017
Zmianie ulega załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Prosimy o stosowanie prawidłowego wzoru formularza informacji, który wskazuje na wstępie właściwą podstawę prawną. Załącznik zamieszczony został w zakładce: Dokumenty.

07.04.2017
Szanowni Państwo to już ostatnia szansa, aby zgłosić się do udziału w projekcie "Czas na własny biznes". Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 16:00. Po tym terminie kończymy rekrutację. Formularz zgłoszeniowy do projektu oraz Regulamin rekrutacji dostępny jest w zakładce Dokumenty. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i życzymy powodzenia.

31.03.2017
Uwaga! Informujemy, że rekrutacja do III TURY NABORU w ramach projektu trwa do dnia 7 kwietnia 2017r. (piątek) do godz. 16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław, IV piętro), pocztą tradycyjną i drogą elektroniczną (zakładka Rekrutacja).Serdecznie zapraszamy!

24.03.2017
Uwaga! Informujemy, że nabór do III TURY NABORU potrwa do dnia 31 marca 2017, do godz.16:00. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (ul. Krupnicza 2-4, IV piętro, 50-075 Wrocław), za pomocą poczty tradycyjnej i drogą elektroniczną (zakładka Rekrutacja). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

22.03.2017
Informujemy, iż indywidualne doradztwo biznesowe dla Uczestników I oraz II tury naboru odbywać się będzie w miesiącach marzec-kwiecień 2017r. Terminy spotkań ustalane będą indywidualnie z każdym z Uczestników. Miejsce realizacji spotkań: ul. Krupnicza 2-4, 52-416 Wrocław, IV piętro.

17.03.2017
Uwaga! Informujemy, że nabór do III TURY NABORU potrwa 24 marca 2017, do godz.16:00.
Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (ul. Krupnicza 2-4, IV piętro, 50-075 Wrocław), za pomocą poczty tradycyjnej i drogą elektroniczną (zakładka Rekrutacja).

Serdecznie zapraszamy!

10.03.2017
Uwaga! Informujemy, że nabór do III TURY NABORU potrwa do 17 marca 2017, do godz.16:00.
Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (ul. Krupnicza 2-4, IV piętro, 50-075 Wrocław), za pomocą poczty tradycyjnej i drogą elektroniczną (zakładka Rekrutacja).

Serdecznie zapraszamy!

06.03.2017
Poniżej zamieszczamy informację o szkoleniu "ABC przedsiębiorczości i tworzenie biznesplanu", które odbędzie się w dniach 09-10.03.2017 r i 13-15.03.2017 r. w Fabryce Sensu (adres: ul. Benedykta Polaka 21/4, Wrocław) dla uczestników, którzy zostali wybrani w ramach II tury naboru.

Plik do pobrania:
Informacja

22.02.2017
Szanowni Państwo, ogłaszamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu "Czas na własny biznes – program wspierania przedsiębiorczości" w ramach II naboru. Serdecznie gratulujemy!

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa - pobierz

21.02.2017
Szanowni Państwo to już ostatni trzeci nabór do projektu "Czas na własny biznes". Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 2017 r. do godz. 16:00. Po tym terminie kończymy rekrutację. Formularz zgłoszeniowy do projektu oraz Regulamin rekrutacji dostępny jest w zakładce Dokumenty. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i życzymy powodzenia.

13.02.2017
Poniżej publikujmey wyniki oceny merytorycznej kandydatów aplikujących do projektu.

Pliki do pobrania:
Wyniki oceny merytorycznej - pobierz

07.02.2017
Poniżej publikujmey wyniki Komisji Oceny Formalnej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów aplikujących do projektu.

Pliki do pobrania:
Wyniki oceny formalnej - pobierz

23.01.2017
Szanowni Państwo, to już ostatnia szansa na wejście do projektu, II etap naboru. Tylko do końca miesiąca czyli do 31 stycznia 2017, do godz. 16.00 przyjmujemy zgłoszenia do projektu "Czas na własny biznes". Po tym terminie zamykamy rekrutację do projektu.

Zapraszamy i życzymy powodzenia.

05.01.2017


Przed chwilą w Biurze Projektu we Wrocławiu zakończyło się spotkanie informacyjne I grupy zakwalifikowanej do udziału w projekcie "Czas na własny biznes".
Uczestnicy projektu właśnie zaczynają podróż szkoleniowo-doradczą w kierunku pozyskania dotacji na własną firmę współfinansowaną z Funduszy Europejskich.
Zostały jeszcze ostatnie miejsca w II naborze. Zapraszamy! Info: www.czas.kompass-consulting.pl

03.01.2017
Ogłaszamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu "Czas na własny biznes – program wspierania przedsiębiorczości".

Pliki do pobrania:
Lista rankingowa - pobierz

23.12.2016
Informujemy z przyjemnością, że wszyscy kandydaci, którzy przeszli do etapu oceny merytorycznej zostali zakwalifikowani/e do ostatniego czyli II etapu rekrutacji (rozmowa z doradcą zawodowym), po której zostanie ogłoszona lista rankingowa wraz z punktacją.
W wyniku oceny komisji kandydaci/tki o poniższych numerach ewidencyjnych zostali zakwalifikowani/e do II etapu rekrutacji.

Nr ewidencyjny 1/2016
Nr ewidencyjny 3/2016
Nr ewidencyjny 4/2016
Nr ewidencyjny 5/2016
Nr ewidencyjny 6/2016
Nr ewidencyjny 7/2016
Nr ewidencyjny 8/2016
Nr ewidencyjny 9/2016
Nr ewidencyjny 10/2016
Nr ewidencyjny 11/2016
Nr ewidencyjny 13/2016
Nr ewidencyjny 15/2016
Nr ewidencyjny 16/2016
Nr ewidencyjny 17/2016
Nr ewidencyjny 18/2016
Nr ewidencyjny 19/2016
Nr ewidencyjny 21/2016
Nr ewidencyjny 22/2016
Nr ewidencyjny 23/2016

22.12.2016
Poniżej wyniki Komisji Oceny Formalnej dokumentów rekrutacyjnych kandydatów aplikujących do projektu.
W wyniku pozytywnej oceny kandydaci z I tury naboru zostali zakwalifikowani do Oceny Merytorycznej.

Nr ewidencyjny 1/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 2/2016 – rezygnacja z udziału w projekcie
Nr ewidencyjny 3/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 4/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 5/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 6/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 7/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 8/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 9/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 10/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 11/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 12/2016 - wynik negatywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 13/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 14/2016 - wynik negatywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 15/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 16/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 17/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 18/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 19/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 20/2016 - wynik negatywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 21/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 22/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej
Nr ewidencyjny 23/2016 – wynik pozytywny oceny formalnej

Gratulujemy.

21.12.2016
Informujemy, że została zamknięta I TURA NABORU w I ETAPIE REKRUTACJI.
Ocena złożonych przez kandydatów w I TURZE NABORU w I ETAPIE REKRUTACJI Formularzy wraz z załącznikami odbędzie się jutro.
Jutro poinformujemy Państwa również o wynikach.

Uwaga! W związku z dzisiejszą zmianą Regulaminu Rekrutacji informujemy, że nabór do II TURY NABORU w I ETAPIE REKRUTACJI potrwa od dziś tj. 21 grudnia 2016 do 6 stycznia 2017, do godz.10.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami Regulaminu Rekrutacji, które odnoszą się do podziału rekrutacji w I ETAPIE REKRUTACJI na II tury naboru (Regulamin).
Zapraszamy do udziału w projekcie.

14.12.2016


Wczoraj w biurze projektu odbyło się spotkanie promocyjno-rekrutacyjne. Kandydatki rozmawiały z doradcą zawodowym na temat możliwości założenia biznesu, rozwoju siebie poprzez założenie firmy w ramach projektu (i inne formy: szkoleniowo-doradcze, wsparcie pomostowe).

Informujemy, że przedłużamy REKRUTACJĘ do dn. 19 grudnia 2016 r., do godz. 10.

To już ostatnia szansa. Życzymy powodzenia.

09.12.2016
Informujemy, że rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 14 grudnia 2016 r.

Elektronicznie (mailowo) można przesyłać dokumenty do końca dnia, osobiście lub pocztą w godzinach działania Biura Projektu, od godz. 8.00 do godz. 16. 00.

Uwaga! Dla wszystkich zainteresowanych założeniem swojej firmy organizujemy w centrum Wrocławia Specjalne Spotkanie "CZAS NA BIZNES".
Dedykujemy tym z Państwa, którzy mają pytania i wątpliwości. W programie omówienie zasad projektu, dokumentów rekrutacyjnych, możliwy będzie także osobisty kontakt z doradcami zawodowymi, którzy będą prowadzić doradztwo zawodowe w projekcie.
Zapraszamy we wtorek. tj. 13 grudnia 2016 r., o godz.17. 00 do Biura Projektu (Krupnicza 2-4, IV piętro, skrzydło po lewej).

Przyjdź, sprawdź nas. Załóż swoją firmę i ciesz się z życia.

02.12.2016
Zachęcamy do zakładania swojej firmy.
Przyjdź do Biura Projektu, albo zadzwoń 786 957 288 i dopytaj - czasnawlasnybiznes-dolnysl@kompass-consulting.pl
Ostatnie miejsca!
Przyjazny zespół, inspirujące możliwości.

Rekrutacja potrwa już tylko do 9.12.2016

15.11.2016
Informujemy, że ruszamy z REKRUTACJĄ do projektu.

W okresie od 15 listopada do 29 listopada 2016 zostaną upublicznione dokumenty rekrutacyjne, w tym Formularz Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie, Formularz rekrutacyjny dla Kandydatów ubiegających się o udział w projekcie wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobrania dla kandydatów znajdują się w zakładce "Dokumenty" na stronie internetowej www.czas.kompass-coonsulting.pl.

W I etapie rekrutacji Kandydaci składają Formularz Rekrutacyjny wraz ze stosownymi zaświadczeniami lub oświadczeniami (osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP, osoba bezrobotna, nieaktywna zawodowo, niepełnosprawna). Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

25.10.2016
Już wkrótce zapraszamy do udziału w rekrutacji, której celem będzie wybór 45 osób z predyspozycjami do samodzielnego i efektywnego prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. To się nazywa spektakularny zwrot w Twojej karierze!

Do góry