Komplet dokumentów - archiwum RAR

 1. Pobierz wszystkie pliki


Komplet dokumentów - pojedyncze pliki

 1. Aktualizacja Regulaminu 30.05.2017
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego / karta rozmowy z doradcą zawodowym
 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 5. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
 6. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej
 7. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 9. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości / wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 10. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 11. Deklaracja poufności
 12. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
 13. Oświadczenie małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie wsparcia finansowego
 14. Informacja uczestnika projektu o numerze rachunku bankowego prowadzonego na potrzeby działalności gospodarczej założonej w ramach działania 8.3
 15. Zaświadczenie o pomocy de minimis
 16. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 17. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 18. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 19. Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 20. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego
 21. Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 22. Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości
 23. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Do góry